Kennisportfolie P3

Blok P3

Algemene Economie (macro)

Boek: Omgeving en onderneming

Auteurs: R.Schöndorff, J.F.B. Pleus, C.A. de Kam

De leerling leert bij dit vak om de economische kringloop weer te geven, uit te leggen en te interpreteren. Ook kan de leerling na afloop van dit vak actualiteits betrekkingen op de economische kringloop benoemen en beschrijven. Bij dit vak wordt uitgelegd hoe je de verschillende fasen in conjunctuurcyclus kan beschrijven en hoe je de omslagpunten ervan kan verklaren. Wat er ook wordt geleerd bij dit vak is het uitleggen welke invloed de overheid kan uitoefenen op de economie of de conjunctuur. Leerlingen kunnen verbanden tussen verschillende variabele uitleggen en het ontstaan van de huidige economische crisis beschrijven en verklaren. Er wordt geleerd om een gegeven betalingsbalans te lezen en hoe de inflatie kan worden berekend en verklaard.

 

Bedrijfseconomie

Boek: Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Auteurs: A.W.W. Heezen

Bij bedrijfseconomie wordt geleerd hoe je verschil tussen kosten, uitgaven, opbrengsten en ontvangsten herkent en hoe je deze verschillen op de resultatenrekening kan verwerken. Er kunnen 5 kostenindelingen worden beschreven en toegepast. Leerlingen leren ook om het verschil tussen variabele kosten en vaste kosten te herkennen en het verschil op kostprijs te kunnen verwerken. Er kunnen door de leerlingen verschillende methodes worden toegepast. Ook kunnen deze leerlingen verschillen tussen de begrote en de werkelijke resultaten analyseren. Als laatste kan er ook de bezettingsresultaat op vaste kosten berekend worden.

 

Belastingrecht

Boek: Belastingrecht voor Bachelors en Masters 2013/2014

Auteur: Mr. G.A.C. Aarts MFP ea

Leerlingen kunnen benoemen wanneer iemand loonbelastingplichtig is en opzoeken en uitrekenen waarover loonbelasting wordt betaald. Dit vak leert leerlingen om vrijstellingen op te zoeken en deze toe te passen. Ook kunnen leerlingen tarieven van loonbelasting opzoeken en toepassen en de boxen van inkomstenbelasting opnoemen. Er kan worden uitgelegd waarom er een boxenstelsel is en hoe de verschillende tarieven worden toegepast. Leerlingen kunnen een vermogensvergelijking opstellen voor een IB-ondernemer en verschillende vrijstellingen opzoeken en toepassen. Er wordt geleerd hoe je inkomstenbelasting kun berekenen. Ook kan een leerling opzoeken welke soorten bedrijven belast worden in vennootschapsbelasting en de leerling kan bij een gegeven winst te betalen vennootschapsbelasting berekenen.

 

HRM

Boek: Operationeel personeelsmanagement

Auteur: Schoemakers, I. en Koopmans

Leerlingen leren uit te leggen wat arbeidsmarktcommunicatie is en ze kunnen in eigen woorden de doelen en het effect op de instroom ervan uitleggen. Ook leren ze bij dit vak de situatie op de arbeidsmarkt uit te leggen en welke invloed deze situatie heeft of de werving en selectie. Ze kunnen verschillende onderdelen van het arbeidsmartkcommunicatieplan benoemen en hoe deze bijdragen aan een competentiegerichte werving en selectie. Leerlingen zijn ook in staat om verschillende werving- en selectiemiddelen te benoemen, deze uit te leggen en gebruiken bij verschillende doelgroepen.

 

Management:

Boek: Literatuur Blackboard, Reader P3

Management leert leerlingen om alle de stadia van het groeimodel van Keuning te beschrijven en toe te passen. Leerlingen kunnen ook alle groeifases beschrijven en toepassen. Er wordt ook geleerd om crisissen te beschrijven en toe te passen.  Dit vak leert om diverse organisatie te kunnen plaatsen op de juiste plek in het groeimodel van Keuning. Leerlingen kunnen het model van Lewin en Ezerman toepassen op verander processen in organisaties en advies geven over de verandering van processen.

 

 

Kennisportfolio P2

Blok P2

Bedrijfseconomie

Boek: Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Auteurs: A.W.W. Heezen

Dit vak leert je hoe je verschillende vermogensvormen kan benoemen en uitleggen hoe deze gevormd worden. Ook wordt er verteld hoe je een winstverdeling maakt. Het is van belang dat de leerling verschillende vreemd vermogensvormen kan benoemen en deze ook uit weet te leggen. Er wordt de leerlingen ook geleerd hoe zij de gouden balansregel kunnen uitleggen en toe kunnen passen op een balans. Ook wordt er uitgelegd wat activiteitskengetallen (solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit) zijn. Met behulp van excel kunnen deze getallen worden berekend.

Het wordt gebruikt voor het berekenen van financiële gegevens.

HRM

Boek: Operationeel personeelsmanagement

Auteur: Schoemakers, I. en Koopmans

Bij human resource management leer je linken te leggen tussen het Fombrun model en een organisatie. Ook kan een leerling uitleggen wat de begrippen in, door en uitstroom betekenen en welke instrumenten ervoor gebruikt worden. Er wordt verteld welke invloed de arbeidsmarkt heeft op de verschillende fasen van het Fombrun model. Je kan uitleggen wat het werkgeversmerk inhoudt en welke kenwaarden een rol spelen bij een organisatie. Iedere leerling kan uitleggen wat de vier A’s zijn en de taken van een HR afdeling benoemen.

Het wordt gebruikt voor het managen van personeel.

Management inleiding 2

Boek: Organiseren & Managen Het 7S-Model Toegepast

Auteur: André Weber en Aldert Doelen

Management inleiding 2 leert leerlingen alle inhoud van het 7S model. De leerling kan aan het einde van de periode per S aangeven wat de kenmerken zijn en waar de S voor gebruikt wordt. De verschillende S’en kunnen worden ingevuld en toegepast op een organisatie.

Het wordt gebruikt om een duidelijker beeld van een organisatie te gebruiken.

Rechtspersonenrecht en overeenkomstenrecht

Boek: Nederlands recht begrepen

Auteur: Lydia Janssen

De leerling weet kenmerken van een vof, bv,  maatschap en een eenmanszaak. Je kan de verschillen van deze ondernemingsvormen benoemen en je kent de taken en bevoegdheden van de organen van de bv. De student kan een case oplossen over de verdeling van winst en verlies. Je weet hoe een overeenkomst tot stand komt en je kan aangeven wat de gevolgen zijn van een niet-nakoming. De leerling kent kenmerken van eigendom en eigendomsoverdracht.

Het wordt gebruikt voor het oplossen van cases met betrekking tot winst/verlies deling, aansprakelijkheid en overeenkomstenrecht.

Marketing

Boek: Marketing de essentie

Auteur: P. Kotler

Dit vak leert je om in eigen woorden het begrip marketing uit te leggen. Ook kun je uitleggen waarom marketing een centrale rol vervult en welke instrumenten je daarvoor kunt inzetten. Een leerling kan de basisstrategieën van Porter en de groeistrategieën van Ansoff uitleggen. Er wordt uitgelegd welke marketingdoelstellingen er zijn en de student leert om micro, meso en macro omgevingen te onderzoeken. De modellen die gebruikt worden zijn: Swot, Destep, Sfa, Concrontatie en vijfkrachten.

Het vak wordt gebruikt om marketing op een organisatie toe te passen.

Digitaal Kennisportfolio

Blok P1

Algemene Economie (micro)

Boek: Omgeving en onderneming

Auteurs: R.Schöndorff, J.F.B. Pleus, C.A. de Kam.

Dit vak leert je hoe je omgevingsfactoren kunt herkennen en omschrijven. (leveranciers, afnemers, concurrenten) Ook wordt er verteld hoe je markten kunt herkennen en er wordt uitgelegd wat deze inhouden. (op welke markt is het bedrijf actief ect.) Het is van belang dat de leerling een vraag- en aanbodcurve kan tekenen en hiermee de evenwichtsprijs weet te berekenen. Er wordt de leerlingen ook geleerd hoe zij de kosten en opbrengstenfunctie kunnen opstellen. Ook wordt er uitgelegd hoe de overheid het marktmechanisme kan beïnvloeden. Ook worden de elasticiteiten behandeld en uitgelegd wat deze inhouden. Hiermee kan je uitrekenen hoe de afzet van een product veranderd wanneer de prijs van het product stijgt.

Het wordt gebruikt voor het uitleggen / berekenen van economische punten.

Bedrijfseconomie

Boek: Bedrijfseconomie Reader

Bij bedrijfseconomie leer je wat verlies- en winstrekeningen, liquiditeitsoverzichten en een balansen zijn. Deze hebben allemaal een eigen opbouw, maar alles is in verband met elkaar. Leerlingen kunnen uitleggen wat een balans is en deze opstellen. Precies hetzelfde geldt voor de verlies- en winstrekening en het liquiditeitsoverzicht. De informatie hiervoor komt uit de basis van de gegeven feiten, hiervan worden journaalposten gemaakt. Ook wordt er uitgelegd welke verbanden er zijn. Er wordt ook geleerd hoe je deze verbanden kan toepassen. De leerling kan ook het verschil tussen kosten, uitgaven aan de ene kant en opbrengsten en ontvangsten aan de andere kant. Deze worden uitgelegd en ze laten zien hoe je dit toe kan passen op financiële gebeurtenissen. Ook wordt beschreven hoe een kolommenbalans moet worden ingevuld en hoe je deze kunt aflezen.  

Het wordt gebruikt om financiële gegevens aan te tonen en een overzicht te maken van alle kosten, uitgaven, opbrengsten en inkomsten.

Communicatie

Boek: Marcom

Auteur: C. Essink-Matzinger en B van Veghel.

Organisaties communiceren met ontzettend veel groepen. Communicatie is bedoeld voor het beïnvloeden van de kennis, houding of het gedrag van personen in een doelgroep. Er wordt onderscheid gemaakt tussen interne, concern en marketingcommunicatie. Bij concern en interne communicatie gaat het om het verkrijgen van vertrouwen voor de organisatie. Bij marketingcommunicatie gaat het om de merken, producten en diensten van een organisatie. Het is bij dit vak ook van belang dat je denkt aan het communicatieplan, welke een vereiste is voor effectieve communicatie met je doelgroepen. Aan de hand van dit plan kunt je duidelijkheid creëren over doelen, middelen, planning en de financiën. Wat je ook leert bij dit vak is het toepassen van de corporate identity mix, DESTEP variabelen beschrijven en doelstellingen SMART formuleren.  

Het kan gebruikt worden het imago en de identiteit duidelijker inzicht te brengen en om als bedrijf te kijken waaraan je kan werken om positiever/beter op de markt te komen.

Management: Inleiding I

Boek: Organiseren & Managen Het 7S-Model Toegepast

Auteur: André Weber en Aldert Doelen

Bij dit vak maak je kennis met het 7s Model. Er wordt uitgelegd welke s’en er zijn en wat ze inhouden. Leerlingen leren wat ze het beste bij welke S kunnen toepassen. Ook leer je bij dit vak omgevingsfactoren, partijen en de invloed van deze groepen. Bij management kijken ze ook naar cultuur, de definitie en de verschillen. De processen in bedrijven worden beschreven en uitgelegd.

Het 7S model kun je gebruiken om bedrijven te analyseren.

Inleiding Recht

Boek: Nederlands recht begrepen

Auteur: Lydia Janssen

Hoe zit een organisatie juridisch in elkaar en wat kom je als medewerker tegen, dit kom je te weten. Je leert met wetboeken omgaan en de verschillende rechtsgebieden beschrijven. Je kunt aangeven welke rechtsbronnen er zijn en er wordt je geleerd om wetten, wetsartikelen opzoeken, lezen en citeren. Het vak leert je ook hoe je casussen moet oplossen. Verder wordt er geleerd welke verschillende ondernemingsvormen er zijn en welke wetten hier bij horen.

Dit is te gebruiken om casussen juist op te lossen en te kijken welke juridische aspecten betrekking hebben tot een organisatie.

Mening opleiding, docenten, vakken.

Ik sta op dit moment heel erg positief in de situatie waar ik nu ben. Ik had niet verwacht dat ik het zo leuk of interessant zou vinden. Net zoals het vak recht, ik dacht dat het een regelrechte ramp zou worden. De vakken die ik tot nu heb gehad en de opdrachten die daarbij horen vind ik erg leuk en interessant. Soms loop ik nog wel tegen moeilijkheden aan omdat ik niet precies weet hoe ik sommige dingen moet aanpakken. Ik had verwacht dat ik alles meteen zou snappen en het makkelijk zou lukken net zoals ik de HAVO had gedaan. Helaas bleek dit anders want af en toe snap ik niet helemaal hoe ik dingen moet verwoorden. Ik hoop dat ik door hulp en advies alle studiepunten haal en door kan met deze studie want het lijkt me erg leuk om dit te vervolgen.

De docenten zijn allemaal erg aardig en ik heb het idee dat ze me graag helpen met problemen. Ik baal wel van het feit dat we vaak boeken en laptop mee moeten nemen. Mijn tas wordt hierdoor erg zwaar en het lopen met zon tas is echt geen pretje. Ook kun je de boeken niet in een kluisje leggen omdat je maar vijf minuten hebt van klas naar klas te lopen.

Momenteel ben ik nog steeds op zoek naar een kamer, maar ik heb al met twee personen afgesproken om iets proberen te regelen. De studentenvereniging waar ik bij zit is ook super gezellig dus leuke uitjes en stapavonden zal ik niet missen omdat ik nu ergens anders studeer.

Introductiedag Avans Bedrijfskunde en HRM

De dagen na de eerste schooldag, dus dinsdag en woensdag. Leerden we gewoon de mensen uit de klas beter kennen en de leraren. Elke les moesten we onszelf voorstellen nadat de leraar/lerares iets over zich/haar zelf had verteld. Zo leerde je de mensen uit je klas redelijk snel kennen, je wist in ieder geval waar ze woonde en wat ze deden. De leraren vertelde over het vak wat ze geven en wat het inhoud. Op donderdag zouden alle Bedrijfskunde MER en HRM studenten naar De Ijzeren Man in Vught gaan. Het was best raar om met mensen die je eigenlijk niet kent samen ernaar toe te gaan. We wisten dat we moesten sporten en samenwerken maar niet welke opdrachten.

Eenmaal daar aangekomen zagen we allemaal opdrachten waar je heel goed moest samenwerken en vies van wordt. Eerst hadden we een lunch met zijn alle en daarna begonnen we met onze groep (roze t-shirts) tegen een groep met paarse shirts. Eerst moesten we een stormbaan afleggen. Zo snel mogelijk over een springkussen. Daarna zou iemand moeten lopen met klompen die aan elkaar vast zaten. De bedoeling van de volgende opdracht was dat er vijf mensen op een zijl gingen staan en twee mensen zouden het zijl verder moeten trekken terwijl de andere vijf omhoog sprongen. Toen kwamen we aan bij een balk die op het zand lag. We moesten met zijn alle een mega gat graven zodat er vijf mensen onder door konden kruipen. Dan lag er een hele grote rond rol klaar. Daar zouden ongeveer zeven mensen op moeten gaan zitten, om vervolgens te ‘hupsen’ en aan te komen bij het laatste onderdeel. Een puzzel, samen met zijn alle goed kijken en snel de puzzel volledig te maken. Dit spel hadden wij gewonnen!

Nadat we met zijn alle die stormbaan hadden doorstaan mochten we in groepen van twee vlotten gaan bouwen. Eerst kregen we uitleg over de knopen, waarna we met zijn alle heel bewust en snel aan de gang gingen met het knopen van de balken aan de tonnen. Het knopen lukte erg goed en we hadden het vlot snel in mekaar zitten. Als alle groepen klaar waren mochten de vlotten in het water en was het de bedoeling dat we het snelste met onze twee groepen om de pion in het water waren geweest. Hadden we die opdracht voldaan, moesten we snel het vlot uit mekaar halen en in een rij op het strand gaan zitten. Helaas hadden we deze opdracht niet gewonnen.

Als laatste en het leukste van de hele dag gingen we boogschieten. Ik vond het echt super gaaf, echt een uitdaging om de ballontjes kapot te schieten. Iedereen wisselde goed af en moedigde elkaar aan. Echt leuk om te zien dat we al meer een klas werden.

Eindelijk was het etenstijd en we zouden met zijn alle gaan barbecueën. Helaas was er geen plek meer dus moesten we verspreid eten. Ik moest jammer genoeg eerder deze avond verlaten omdat ik voor een kamer in Den Bosch moest hospiteren. Ik baal erg achteraf gezien wel echt heel erg van, want iedereen leerde mekaar die feestavond wel heel goed kennen en toen werden de ‘’banden’’ gelegd zeg maar.  

Al boven al was het een leuke dag en ik heb het gevoel dat we elkaar beter leerden kennen en meer een klas werden.

Maandag, eerste dag Avans Den Bosch

Zoals jullie in mijn vorige berichten gelezen hebben weten jullie dat ik afgelopen jaar geslaagd ben aan de Havo op het Strabrecht College in Geldrop. Ik wist helemaal niet wat ik wilde dus ik had Bedrijfskunde MER gekozen omdat het een brede opleiding was. Later nadat je bent afgestudeerd, ben je op veel verschillende gebieden georiënteerd.  

 

Ik wist natuurlijk wel wat voor soort vakken ik zou krijgen en kon de boeken die ik al thuis had bekijken. Toen ik op de eerste dag op school kwam en in het Atrium ging zitten zag ik zoveel mensen ik wist niet waar ik moest kijken. Ik was heel erg benieuwd bij wie ik dan in de klas zou komen en met wie ik eventueel bevriend zou raken. Ik herkende wel wat mensen van mijn oude school of mensen die ik ergens anders van kende. Ik ging zitten met een meisje die ik van mijn studentenvereniging kende. Ik vond de speech niet zo heel erg leuk of interessant, dus ik was snel afgeleid.

 

We werden in klassen gedeeld en vervolgde onze dag met deze groepen. Ik wist niet wat voor mensen het waren en kende helemaal niemand uit mijn klas. We hadden deze week alle vakken en gingen naar de vakken toe om de leraren te leren kennen en te luisteren naar wat het vak precies inhield.

Eva, karaktertrekjes en Avans/Den Bosch.

Laatste berichtje over wie ik ben! 🙂

Ik zou mezelf beschrijven als een sociaal, spontaan zorgzaam persoon. Af en toe ben ik ongeduldig, ook kan je mij enthousiast en duidelijk noemen. Ik hou van gezelligheid en ik vind mezelf een streber. Voordat ik Bedrijfskunde MER op de Avans ging studeren, heb ik HAVO gedaan in Geldrop op het Strabrecht College. Ik heb gekozen voor de MER op Avans omdat het een brede opleiding is en ik op dit moment nog niet echt weet wat ik alter zou willen worden. Ik had het ook in Eindhoven kunnen doen, maar Den Bosch kende ik nog niet en deze school stond hoger aangeschreven De vakken die ik tot nu toe gehad heb vind ik erg leuk, wel ervaar ik soms nog moeite omdat ik het niet helemaal snap of het lastig vind. Ik ben momenteel bezig met een kamer in Den Bosch en hoop dat het lukt en dat ik hier een hele leuke tijd mag beleven. In de toekomst zou ik graag mijn P willen halen en uiteindelijk af willen studeren. Ik weet nog niet of ik elementen van deze opleiding eventueel in het buitenland zou willen doen, maar als ik ervoor zou kiezen dan hoop ik op een onvergetelijke ervaring. Later hoop ik een hele leuk baan te vinden die aansluit bij mijn interesses en waarbij ik mijn kwaliteiten van deze opleiding goed kan toepassen. Natuurlijk zou een lieve vriend en een huisdier of kindje later, heeel veel later ook leuk zijn 😉

Hopelijk hebben jullie nou een beetje een beeld van mij!

 

 

Wie is Eva, sport en hobby’s?

Hallo, daar ben ik weer dit keer met een tweede bericht! Ik zal een beetje vertellen wat ik zoal doe.

Als sport doe ik niet echt een teamsport of iets anders bij een vereniging, maar meestal volg ik de groepsles XCO bij de fitness. XCO is springen en bewegen op muziek uit de top 40. Ik vind het heel erg leuk, maar je moet er niet heel goed naar kijken want het ziet er wel heel raar en grappig uit. Ik probeer dit altijd een of twee keer in de week te doen, maar helaas lukt dit niet altijd ;P

 

Mijn hobby’s, ik heb niet echt hobby’s zoals voetbal of postzegels maar ik hou wel van gezelligheid en doe graag leuke (spontane) dingen met vrienden. Ik zit sinds kort bij een studentenvereniging. Studentenvereniging  Animoso. Ik had meegedaan aan de introductie en ik vond het heel erg leuk dus ben meteen lid geworden. In onze vrije tijd gaan we met de jaarclub vaak eten, samen zitten, gezellige dingen doen en opstap. Meestal gaan we maandagavond samen met een aantal mensen Feuten het tv-programma kijken, op dinsdag zitten we met de hele vereniging in de Cosmopoliet en op woensdagavond is het elke week Brack avond in tapperij de Seack en om de week Dominus avond in de Twee Keer Bellen. Donderdag is Flair avond in de LaLaLa en op woensdag en donderdag wordt vaak afgesloten in de Taveerne. Die avonden zijn trouwens van onze disputen binnen de vereniging.

Wie ben ik, woonplaats en familie?

Hallo, ik ben Eva Oosterwaal. Ik ben jarig op 4 Januari en ben momenteel 17 jaar. Ik woon in Nuenen, Nuenen is en leuk klein dorpje wat vlak naast Eindhoven ligt. Er zijn wel wat cafes, maar meestal gaan we opstap in Eindhoven. Op Stratum staat altijd wel veel politie en je moet vaak je legitimatie laten zien maar het is wel heel erg gezellig zo’n lange straat met allemaal kroegen. Als je goed wil winkelen kun je ook beter naar Eindhoven gaan, daar zijn meer grotere winkels. Bekende winkels zoals H&M, Bijenkorf en Only.

Het is met de bus tien minuten naar Eindhoven station en vanaf daar twintig tot dertig minuten met de trein naar Den Bosch station. Toch ben ik wel een uurtje kwijt aan het reizen voordat ik vanaf huis op Avans ben.

Ik woon in Nuenen samen met mijn moeder, vader, mijn zusje en ik heb ook nog een broertje. Mijn broertje en zusje zitten allebei op het PCN in Nuenen. Ze zitten allebei in de pubertijd dus we hebben wel eens fikse ruzie.

Wat Nuenen trouwens zo bijzonder maakt is dat de bekende schilder Van Gogh hier heeft gewoond. Nuenen staat er daarom ook bekend om. Hierbij heb ik een filmpje voor jullie.

http://www.youtube.com/watch?v=itdl_EcwUrU